Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Devoda gesloten overeenkomsten, waaronder aanvragen, aanbiedingen en opdrachten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen na dagtekening geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden c.q. omstandigheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via e-mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Devoda een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Devoda niet eerder dan nadat deze schriftelijk expliciet door Devoda zijn bevestigd.

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Devoda wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Devoda, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

1.5 In offertes van Devoda genoemde levertijden en andere voor door Devoda te verrichten prestaties genoemde termijnen, zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 2: De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Devoda zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Devoda de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Devoda mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Een door de opdrachtgever opgegeven termijn voor het volbrengen heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Devoda in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Devoda.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van de opdracht te controleren en goed te keuren. Indien Devoda, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Devoda zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk of via e-mail aan Devoda te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 3: Inschakelen van derden

3.1 Indien Devoda op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Devoda namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.2 Indien bij de uitvoering van de opdracht Devoda volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

Artikel 4: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Devoda. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Devoda daartoe bevoegd.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Devoda te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Devoda openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Devoda tot stand gebrachte prototypes, websites, webshops, scripts, ontwerpen,ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Devoda, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Devoda jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 5: Gebruik en licentie

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Devoda, verkrijgt opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van de website/webshop voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de website/webshop, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Devoda bekend te zijn gemaakt.

5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Devoda niet gerechtigd  de website/webshop ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Devoda recht op een direct opeisbare vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Devoda een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5.4 Devoda heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij iets anders is overeengekomen.

Artikel 6: Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Devoda voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Indien Devoda door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Devoda gehanteerde honorariumtarieven.

6.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Devoda na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Devodate kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

6.4 Indien opdrachtgever met Devoda een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Devoda niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Devoda zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Devoda zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6.5 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor aanvang van de wijziging. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6.6 Bovendien mag Devoda het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van Devoda mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Devoda nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Alle door Devoda gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

7.2 Devoda zal tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3 De opdrachtgever verricht de aan Devoda verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Devoda heeft verstrekt. Verrekening is enkel mogelijk na instemming en schriftelijk akkoord hiervoor door Devoda. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

7.4 Extra betalingsvoorwaarden die zijn genoteerd op de offerte en factuur zijn altijd leidend. Dit zal met name op aanbetalingen en tussentijdse betalingen van toepassing zijn.

Artikel 8: Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding (zie artikel 8.3), het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Indien de overeenkomst door Devoda wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding (zie artikel 8.3), het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Devoda redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de

kosten voortvloeiend uit de door Devoda op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdrachtverschuldigd zou zijn.

8.4 Zowel Devoda als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Devoda het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Devoda zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat Devoda ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Devoda vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6 Wanneer de werkzaamheden van Devoda bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 9: Garanties en vrijwaringen

9.1 Devoda garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontwikkeld en dat, indien er auteursrecht op rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als  auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Devoda of door Devoda bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Devoda voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

9.4 Wanneer opdrachtgever zelf wijzigingen aanbrengt aan het door Devoda gemaakte product of ontwerp en het hierdoor onbruikbaar wordt, is de opdrachtgever hier volledig zelf verantwoordelijk voor en kan Devoda niet aansprakelijk worden gesteld.

9.5 Wanneer opdrachtgever geen melding maakt van het feit dat opdrachtgever zelf wijzigingen heeft aangebracht en Devoda kan dit aantonen, dan zal hier het standaard uurtarief voor gelden en dit in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever als extra werk.

Artikel 10:Aansprakelijkheid

10.1 Devoda is niet aansprakelijk voor:

a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten of tekortkomingen in de website/webshop of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

f. fouten of tekortkomingen in de website/webshop of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Devoda is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Devoda aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Devoda voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,vermogensschade, gemiste omzet, financiële boetebepalingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behoudens in geval van opzet van Devoda of de bedrijfsleiding van Devoda - ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van Devoda voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Devoda gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Devoda uitkeert.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 14 dagen vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Devoda niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

10.6 De huurder/opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud van de website/het domein. Dit met betrekking tot de backup, aanstootgevende of verboden teksten, overtreding van de copyright wetten, ter download aanbieden en/of opslaan van illegale software, alsmede iedere vorm van publicatie die mogelijkerwijs klachten en/of ergernis zouden kunnen veroorzaken.

10.7. Devoda is in geen enkel geval aansprakelijk voor technische mankementen aan de website of de server, (tijdelijke) onbereikbaarheid, (tijdelijke) stroomuitval of stroomstoringen, faillissement of surséance van betaling van derden of toeleveranciers, storingen, onbereikbaarheid door overmacht, kraken (hacken) van de website of de server, alsmede iedere vorm van materiële of immateriële schade aangericht door derden en/of in verband gebracht met de internet website.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Devoda gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.4 De relatie tussen opdrachtgever en Devoda wordt volledig beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen staat het ieder der partijen vrij- indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen- zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.

11.5 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.